ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015

 
   
      งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015 เป็นงานประชุมครั้งที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ประเทศไทย จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บทความจะได้รับการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริง บทความที่ได้รับการคัดเลือก จะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของ สมาคม ECTI  
   

      ECTI-CARD 2015 is the seven annual conference organized by Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus and Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand. The conference aims to be a forum for gathering research and development results, innovation, or prototype in computer application,embedded system or Information Technology and also for an end user, a company or developers to shop for a new potential product, solution and idea. Accepted papers will be published in the Proceedings of ECTI-CARD 2015. Acceptance will be based on quality, contribution, completeness, effectiveness, and real adoption of the proposed works.

 
   
 
   
กำหนดการส่งบทความวิจัย / บทความนวัตกรรม
   
 หมดเขตรับบทคัดย่อ

ขยายเวลารับบทความ (ส่งบทคัดย่อ พร้อมบทความฉบับสมบูรณ์)

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์

ลงทะเบียนและจ่ายเงิน (อัตรา Early Bird)

ลงทะเบียนและจ่ายเงิน (อัตรา Onsite)

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 730 มีนาคม 2558

20 เมษายน 2558

20 เมษายน 2558

15 พฤษภาคม 2558

22 พฤษภาคม 2558

8 มิถุนายน 2558

ภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2558

วันที่ 11 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558

8-10 กรกฏาคม 2558

     
     
 
   
ประชาสัมพันธ์  
   
ECTI-CARD: special seminar on VLC & LED for industrial applications วันที่ 9 กค.58 เวลา 10:30-12.00
  หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมนากรุณาแจ้งชื่อ และ Paper ID ทางอีเมล์ ECTICARD2015@gmail.com
  เพื่อความสะดวกในการจัด program นำเสนอบทความ
Program การนำเสนอบทความ จะประกาศในวันที่ 20 มิถุนายน 2558
ขณะนี้ได้จัดส่งหนังตอบรับเข้าร่วมการประชุมให้แก่นักวิจัยทุกท่านแล้วทางอีเมล์ หากท่านใดไม่ได้รับ
  หรือมีปัญหากรุณาแจ้งกลับมาทางทางอีเมล์ ECTICARD2015@gmail.com
สำหรับ Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจร่วมงานที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ) ลงทะเบียนที่นี่
เอกสารโครงการและหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน เพื่อใช้ในการขออนุญาตเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนและจ่ายเงิน คลิีกดูรายละเอียด
ขณะนี้ได้ประกาศผลการพิจารณาบทความแล้ว หลังจากนี้ให้ผู้ผ่านการพิจารณารีบดำเนินการแก้ไขบทความ
  ให้เรียบร้อยตามคำแนะนำ โดยตรวจเช็คได้จากในระบบ
ทางผู้จัดงาน ได้จัด Welcome Party ในวันที 8 กรกฎาคม 2558 ณ หาดราชมงคล ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมงาน
  ให้แจ้งความจำนงได้ตอนลงทะเบียนจ่ายเงินในระบบ
สามารถสำรองที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ได้ในราคาพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน คลิ๊กดูรายละเอียด
รายชื่อกรรมการพิจารณาบทความ ดาวน์โหลด
ข่าวดี บทความที่มีคุณภาพดีที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอในงานประชุม จะนำมาปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์
  ในรูปแบบที่กำหนดของ วารสาร มทร.อิสาน ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015
จาก วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 เป็น วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2558
เริ่มส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ส่งบทความที่นี่
ผู้มีความประสงค์ส่งบทความวิจัย/บทความนวัตกรรม สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดที่นี่