หัวข้อบทความ
  หัวข้อบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 จักเป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในบริบทต่างๆ ดังนี้  
 

กลุ่มที่ 1: เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร

 
  กลุ่มที่ 2: พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการจัดการภูมิศาสตร์สารสนเทศ  
  กลุ่มที่ 3: การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์  
  กลุ่มที่ 4: การขนส่ง จราจร การจัดการอุตสาหกรรม และนวัตกรรมยานยนต์  
  กลุ่มที่ 5: เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
  กลุ่มที่ 6: การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  
  กลุ่มที่ 7: ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม  
  กลุ่มที่ 8: ระบบความปลอดภัย การควบคุมความเสี่ยง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ  
  กลุ่มที่ 9: หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
       
ข้อแนะนำในการส่งบทความ  
1. รูปแบบการเขียนบทความจะต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยรูปแบบจะแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ และมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน proceeding โดยต้องมีการนำเสนอทุกบทความทั้งแบบวาจาหรือแบบโปสเตอร์
3.

การนำเสนอต้องนำเสนอด้วยวาจาโดยผู้แต่งบทความ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

4. การพิจารณาบทความเพื่อจัดกลุ่มการนำเสนอ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จะทำการพิจารณาบทความตามความเหมาะสม ตามกลุ่ม ที่ระบุไว้
       
       
รูปแบบบทความ  
  บทความที่นำเสนอจะมี 2 รูปแบบ คือ บทความวิจัย (Oral presentation)  และ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Poster presentation) โดยทั้งสองรูปแบบจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) ให้กรรมการพิจารณาก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2558 และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณาก่อน 20 เมษายน 2558 ดังนี้  
  รูปแบบสำหรับส่งบทคัดย่อ (Abstract) Download  
  รูปแบบสำหรับส่งบทความวิจัย (Oral presentation) ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 Download  
 

รูปแบบสำหรับส่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Poster presentation) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 Download

 
       
       
การส่งบทความ  
  การส่งบทความ จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2558
ตามรูปแบบที่กำหนดที่ ส่งบทความที่นี่
 
  * หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน  
       
       
รูปแบบการเสนอบทความ  
  แบบบรรยาย (Oral presentation)  
  เป็นการนำเสนอในห้องประชุมตาม วัน เวลา ที่กำหนดโดย  
  1. ขอให้ผู้นำเสนองานตรวจสอบรายชื่อว่ามีลำดับและเวลาในการนำเสนออยู่ในลำดับที่และเวลาใด  
  2. เมื่อผู้นำเสนอเข้ามายังห้องบรรยายแล้วโปรดแจ้งชื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในห้องทราบอีกครั้งหนึ่ง  
  3. ผู้นำเสนอมีเวลานำเสนองานวิจัยจำนวน 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะจำนวน 5 นาที รวมทั้งสิ้น 20 นาที โดยระหว่างการนำเสนอจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาการนำเสนอโดยป้ายบอกเวลา จำนวน 2 ครั้ง  
    ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนว่าผู้นำเสนอมีเวลาการนำเสนอเหลืออีก 5 นาที  
   

ครั้งที่ 2 แจ้งหมดเวลาในการนำเสนอ

 
       
  แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  
 

เป็นการนำเสนอในสถานที่และเวลาที่กำหนด และผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดบริเวณงาน
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 
       
    ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแบบโปสเตอร์ เพื่อร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการ งานวิจัย และ  
  พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7  ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา (บริเวณชั้น 2) จังหวัดตรัง
กำหนดรูปแบบการนำเสนอไว้ ดังนี้
 
    กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 ซม. x 100 ซม.  มีตรามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอยู่บนมุมบนด้านซ้ายจำนวน 1 แผ่น  
  ประกอบด้วย  
    1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด  
    2. เนื้อหา ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
    3. บทนำ บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย  
    4. วิธีการวิจัย  
    5. ผลการวิจัยและอภิปราย  
    6. สรุปและข้อเสนอแนะ  
    7. เอกสารอ้างอิง เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น  
    Download Template Poster