สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
            ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ (ECTI-CARD 2015) ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเน้นเนื้อหาการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้วิจัย ผู้สนใจ ผู้ใช้งาน และผู้พัฒนา นำความรู้จากการประชุมมาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานในการผลิตบัณฑิตเพื่อ ออกไปรับใช้สังคมโดยมีความมุ่งหวังว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความยั่งยืนต่อไป
    การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association) หรือ (ECTI Association) ภายใต้หัวข้อ บทความซึ่งเป็นการประยุกต์ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทต่าง ๆ ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ใช้เป็นแหล่งในการดำเนินกิจกรรม พบปะ และรวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารจากนายกสมาคม ECTI

ภาพ 6.jpg
 
        สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology หรือ ECTI) มีภาระกิจหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย สมาคมได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและพัฒนานำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้สมาคมได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015) ขึ้นที่ จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ คณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอผลงานที่อาจต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในอนาคต
        การประชุมวิชาการนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกตามนโยบายของสมาคมฯในปี พ.ศ. 2552 โดยสถานที่จัดการประชุมจะหมุนเวียนไปในจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ จนถึงปัจจุบันการประชุม ECTI-CARD เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของวงการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยผลงานวิจัยและพัฒนาจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้นและถูกนำเสนอในการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการประชุมยังได้คัดเลือกบทความรับเชิญที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องมานำเสนอในการประชุมอีกด้วย โดยในครั้งนี้การประชุม ECTI-CARD 2015 กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ภายใต้หัวเรื่อง "รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21" ในฐานะนายกสมาคม ECTI จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้พบปะนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานในอนาคตได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

        ท้ายที่สุด สมาคมฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูงแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการจัดงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้

     
  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
  นายกสมาคม ECTI