การให้รางวัลบทความดีเด่น

 
     
 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีรางวัลบทความดีเด่น 6 รางวัล สำหรับบทความวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ โดยจะประเมินจากคุณภาพของ บทความ และการนำเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานประชุม