โปรแกรมการนำเสนอบทความ

7 กรกฎาคม 2558    
15.00 - 18.30 น.
ลงทะเบียน
     
8 กรกฎาคม 2558    
  08:00 - 17:00 น. ลงทะเบียน
  08:45 - 09:25 น. พิธีเปิด
  09:25 - 10:10 น. ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม   
บรรยายเรื่อง “Solar cell พลังงานทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย”
  10:10 - 10:30 น. Break
  10:30 - 11:15 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
บรรยายเรื่อง “การสร้างนักวิศวกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  11:15 - 12:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมผล  โกศัลวิตร์ 
บรรยายเรื่อง “สายอากาศรับสัญญาณสำหรับโทรทัศน์ดิจิตอลระบบ DVB-T2”
  12:00 - 13:00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง
  13:00 - 15:35 น.
นำเสนอผลงาน Oral
  16:00 - 17:00 น.

เดินทางเข้าร่วมงาน Welcome Party (ขึ้นรถฟรี) ที่โรงเรมธรรมรินทร์ ธนา

  17:30 - 20:00 น.

Welcome Party ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร

  20:00 น.

เดินทางกลับโรงเรมธรรมรินทร์ ธนา

   

 

9 กรกฎาคม 2558

 

  08:00 - 08:20 น.
ลงทะเบียน
  08:20 - 10:20 น.

นำเสนอผลงาน Oral

  10:20 - 10:40 น.

Break

  10:40 - 12:20 น.

นำเสนอผลงาน Oral + Special Seminar on VLC & LED for Industrial Applications

  12:20 - 13:30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

  13:30 - 15:10 น.

นำเสนอผลงาน Oral

  15:10 - 15:30 น.

Break

  15:30 - 17:10 น.

นำเสนอผลงาน Oral + Poster

  18:30 - 21:30 น.

งานเลี้ยง Banquet

   

 

10 กรกฎาคม 2558

 

  08.00 - 16.30 น.

สัมนาทางวิชาการ ดำเนินการโดยสมาคม ECTI

     
Update
โปรแกรมการนำเสนอ