การแสดงนิทรรศการในงาน ECTI-CARD 2015 มีหน่วยงานร่วมแสดงนิทรรศการ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
7. ห้างหุ่นส่วนจำกัด พีเน็ตแอนด์ซัพพลาย
8. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
9. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด
10. บริษัท ไอ อาร์ ซี เทคโนโลยี จำกัด
11. สายอากาศดิจิตอลทีวี (รศ.ดร.สมผล โกศัลวิตร์)
12. บริษัท เอวี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
13. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย