ติดต่อสอบถาม

  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล โทร.086-3905156  
  นายภูมินทร์ อินทร์แป้น โทร. 080-7191950
 

  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
 

เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

E-mail : ECTICARD2015@gmail.com

 
Facebook ECTI-CARD 2015